APCT Miniatures
by Bill Wall


The American Postal Chess Tournaments (APCT) has been serving the American correspondence chess player for nearly 50 years. APCT was founded in 1967. Clair Palfrey was the APCT founder, first TD and editor of the APCT News Bulletin. It is run by Helen Warren. Here are some of the short chess games appearing in early APCT News Bulletins.

Jim Marfia - Ben Peterson, APCT Postal 1975 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.d4 d5 6.Bd3 Bd6 7.O-O O-O 8.c4 c6 9.Nc3 Be6 10.Nxe4 dxe4 11.Bxe4 Bxc4 12.Bxh7+! Kh8 13.Ng5 g6 14.Qg4 Kg7 15.Qh3 Bxf1 16.Ne6+ 1-0

Claude Bloodgood - Don Elbright, APCT Postal 1975 1.g4 d5 2.Bg2 Bxg4 3.c4 c6 4.cxd5 Qc7 (4...Nf6 5.Qb3 Qb6 6.dxc6 Qxb3 7.Qc2 Nc3 1-0, Wall-Kubasek, Thailand 1973) 5.Nc3 Nf6 6.Qb3 Nxd5 (6...e5) 7.Nxd5 cxd5 8.Bxd5 Bc8 9.Bxf7+ Kd8 10.Nf3 Nc6 11.Bg8 Bd7 (11...Qd7) 12.Qf7 Rc8 13.Qxf8+ Be8 14.Qxg7 Ne5 15.O-O 1-0

Morritz - George Fawbush, APCT Postal 1974 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Bb4 5.e5 h6 6.Bd2 Bxc3 7.bxc3 Ne4 8.Qg4 g6 9.Bd3 Bd7 10.Bxe4 dxe4 11.Qxe4 Bc6 12.Qg4 Qd5 13.Qf3 Qb5 14.Qf6 Rh7 15.Bc1? (15.Nf3) Nd7 16.Qf4 Bxg2 0-1

Jobe - Koski, APCT Postal 1975 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Ndb5 Bb4 (6...d6 7.Bf4 e5 8.Bg5 a6 9.Bxf6 Qxf6? 10.Nc7+ 1-0, Wall-Burebista, Internet 1998) 7.Nd6+ Bxd6 8.Qxd6 Qa5 9.Bd2 Nb4 (9...Qb4) 10.Bd3 Nxd3+ 11.cxd3 b6? (11...Qb6) 12.Nd5 Nxe4 13.Qe7 mate 1-0

McCue - J. Wallace, APCT Postal 1975 1.d4 e6 2.e4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Ne4 6.Bxe7 Qxe7 7.Nxe4 dxe4 8.Qe2 Qb4+ (8...b6) 9.c3 Qb6 10.O-O-O Bd7 11.Qxe4 Bc6 12.Qg4 Rg8 13.Bc4 Nd7 14.Bxe6 O-O-O (14...fxe6) 15.Bxf7 1-0

Bill Hansen - Batten, APCT Postal 1975 1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Bc4 e6 6.Nf3 Nf6 (6...Qc7 7.O-O Nf6 8.Qe2 Ng4 9.h3 Nd4 10.Nxd4?? Qh2 mate 0-1, Jennings-Wall, Internet 1996) 7.Qe2 Bb4 8.O-O Bxc3 9.bxc3 d5 10.exd5 Nxd5 11.Rd1 Nce7 12.Bxd5 exd5 13.Bb2 O-O 14.c4 Bg4 15.cxd5 f6 (15...Qd6) 16.d6 Bxf3 17.Qe6+ 1-0

Jim Marfia - Joe Fugate, APCT Postal 1976 1.e4 e5 2.Nf3 f5 3.Nxe5 Qf6 4.d4 d6 5.Nc4 fxe4 6.Be2 (6.Nc3 Qg6 7.Ne3 Nf6 8.Bb5+ c6 9.Be2 Be7 10.O-O Bh3 11.f3 Nh5 12.fxe4 Bg5 13.Bxh5 Bxe3+ 14.Bxe3 1-0, Greer-Wall, Palo Alto 1989) Qf7 7.Nc3 Nf6 8.Bg5 Bf5 9.Ne3 Bg6 10.Bc4 Qd7 11.Bxf6 gxf6 12.f3 exf3 13.Qxf3 c6 (13...Nc6) 14.d5 Be7 15.O-O-O cxd5 16.Ncxd5 1-0

Helen Mizesko - Buntic, APCT Postal 1976 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Qe7 4.Bxc6 dxc6 5.d4 Bg4 6.dxe5 Qb4+ 7.Nbd2 O-O-O 8.c3 Qe7 9.O-O Qd7 10.h3 Bxh3 11.gxh3 Qxh3 12.Ng5 Qh6? (12...Qh4) 13.Qg4+ Rd7 14.Nxf7 1-0

J. Douglas - Chess Challenger, 1977 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Nxd5 6.Nxf7 Kxf7 7.Qf3+ Ke6 8.Nc3 Nd4? (8...Nb4; 8...Ne7) 9.Bxd5+ Ke7?? (9...Kd7) 10.Qf7+ Kd6 11.Ne4 mate 1-0

Michael Brent - Spangler, APCT 1977 1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.c4 Nb6 4.d4 d6 5.f4 Bf5 6.Nc3 dxe5 7.fxe5 e6 8.Nf3 Be7 9.Be3 Nc6 10.d5 exd5 11.cxd5 Nb4 12.Nd4 Bg6 13.Bb5+ Kf8 14.O-O Kg8 15.Nd5 N6xd5? (15...Bxf5) 16.Nxd5 (16...Nxd5 17.Qxd5 Qxd5 18.Nxe7+) 1-0

Dave Sprenkle - Dubin, Forest City 1977 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6 4.e5 Nfd7 5.Bd3 c5 6.c3 Nc6 7.Ne2 Be7 8.Nf3 O-O 9.Nf4 Re8 10.h4 Nf8 11.Ng5 f6? (11...Bxg5) 12.Qh5 f5?? (12...fxg5) 13.Qf7+ Kh8 14.Nh5 1-0

Mike Urbonas - W. Morelli, Massachusetts 1977 1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.f4 g6 4.Nf3 Bg7 5.Bc4 e6 6.d3 d6 7. O-O Nge7 8.Qe1 O-O 9.f5 exf5 10.Bg5 h6 11.Qh4 Kh7?! (11...fxe4) 12.Nd5 f6? (12...fxe4) 13.Nxf6+ Rxf6 14. Bxf6 1-0

Schweig - Walt Stephen, APCT Postal 1977 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Nd4 6.c3 (6.d6 Qxd6 7.Nxf7 Qc6 8.d3 Qxg2 9.Kd2 Bb4+ 10.Nc3 Qxf2+ 0-1, Novakane-Wall, Internet 1997) b5 7.Bf1 Nxd5 8.cxd4 Qxg5 9.Bxb5+ Kd8 10.O-O Bb7 11.Qf3 Rb8 12.Qxf7? (12.dxe5) Nf6 13.g3 Bd5 14.d3 Qg4 15.f3 Qxd4+ 0-1

Sampson - Lounsbury, APCT Postal 1978 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 d5 5.Nxc6 bxc6 6.exd5 Qxd5 7.Bd3 Qxg2 8.Qe2+ Be7? (8...Kd8) 9.Be4 1-0

Moody - S. Bender, APCT Postal 1978 1.Nc3 d5 2.e4 d4 3.Nce2 c5 4.Ng3 e5 5.Nf3 Bg4 6.Bc4 f6? (6...Nc6) 7.Nxe5 Bxd1?? (7...fxe5) 8.Bf7+ Ke7 9.Nf5 mate 1-0

Duncan - Laird, APCT Postal 1976 1.e4 e6 2.Nc3 d5 3.exd5 exd5 4.Be2 (4.d4 Nf6 5.Bd3 Bd6 6.Qf3 O-O 7.Nxd5 Nxd5 8.Qxd5 Bb4+ 0-1, Soltz-Wall, San Antonio 1994) Nf6 5.Nf3 d4 6.Nb5 Nc6 7.c3 d3 8.Bxd3 Qxd3 9.Nxc7+ Kd8 10.Nxa8 Bc5 11.Qa4?? (11.Ng1) Re8+ 12.Kd1 Qe2+ 13.Kc2 Bf5+ 14.Kb3 b5 0-1

David Sprenkle - Pease, APCT 1978 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 b6 4.Ngf3 Nf6 5.Bd3 Ba6 6.Bxa6 Nxa6 7.exd5 exd5 8.Qe2+ Qe7 9.Ne5 Nb4 (9...Nb8) 10.c3 Nc2+ 11.Kd1 Nd7? (11...Nxa1 12.Qb5+ Nd7 13.Re1 Qd6 14.Nxd7+ Be7) 12.Kxc2 g6 13.Qb5 1-0

Unknown - John Robinson, Postal 1975 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.Nc3 Qc7 6.Be3 Nf6 7.Bd3 Bb4 8.O-O Bxc3 9.bxc3 Qxc3 10.e5 Nd5 11.Bd2? (11.Qh5) Qxd4 12.Re1 b5 13.Re4 Qa7 14.Bc4 bxc4 15.c3 Nc6 0-1

David Gedult - Leon, Paris 1972 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Bf5 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qc8 (5...e6 6.Qxb7 Nd7 7.Nd5 Rc8 8.Bf4 Bd6 9.Bxd6 1-0, Wall-FirstKnight, Internet 1996) 6.Bf4 Bxc2 (6...Nf6) 7.Rc1 Bg6 8.Nb5 Na6 9.Nxc7+ Nxc7 10.Rxc7 Qb8?? (10...Qf5) 11.Bb5+ Kd8 12.Rd7 1-0

Nonella - Keith Hayward, APCT Postal 1978 1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c6 4.Nc3 d5 5.cxd5 cxd5 6.Qb3 Nc6 7.Nxd5 Nd4 8.Nxf6+ gxf6 9.Qd3 Bf5 10.e4 Rc8 11.Kf1? (11.Kd1) Bd7 12.a4 Qa5 13.b4 Bxb4 14.Bb2 Bb5 0-1

J. Jackson - Anonymous, APCT Postal 1978 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 d6 4.h3 Qd7 5.Ng5 Nf6? (5...Nh6) 6.Nxf7 Rg8 7.Ng5 d5 8.exd5 Na5 9.d3 Nxc4 10.dxc4 Bc5 11.Ne6 Ne4 (11...Bb6) 12.Nxc5 Nxc5 13.Qh5+ g6 14.Qxe5+ Kd8?? (14...Qe7) 15.Bg5+ 1-0

David Gedult - Melchior, France 1968 1.f3 f5 2.e4 fxe4 3.Nc3 exf3 4.Nxf3 Nf6 5.Bc4 d5 6.Bb3 Bg4 7.O-O d4? (7...e6) 8.Ne5 Bh5?? (8...Qc8) 9.Qxh5+ 0-1

David Gedult - Ascar, Paris 1968 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 c5 6.Bf4 Nd5 7.Bb5+ Nc6 8.Ne5 Nxc3 9.bxc3 a6 10.Nxc6 Qb6? (10...Qd7) 11.dxc5 1-0

David Gedult - Sardat, Lausamme 1970 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 c5 6.Bf4 Nd5 7.Bb5+ Nc6 8.Ne5 Nxf4 9.Qf3 Qxd4? (9...cxd4) 10.Nxc6 bxc6 11.Qxc6+ 1-0

David Gedult - Choublier, Paris 1967 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 c5 6.Bf4 Nd5 7.Bb5+ Nc6 8.Ne5 Nxc3 9.bxc3 Bd7 10.Nxd7 Qxd7 11.d5 a6 (11...O-O-O) 12.dxc6 Qxd1+?? (12...Qe6+) 13.Rxd1 1-0

David Gedult - Gutman, Lausanne 1971 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 c5 6.Bf4 Nd5 7.Bb5+ Nc6 8.Ne5 Nxc3 9.Nxc6 Qb6? (9...bxc6) 10.dxc5 Nxd1 11.cxb6 h6?? (11...Nc3 12.Rxd1 1-0

M. Edwards - F. Botti, APCT Postal 1978 1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.e3 cxd4 4.exd4 g6 5.Nc3 d5 6.Qb3 e6 7.Nf3 Nc6 8.Bg5 dxc4 10.Nxd4 Qxd4 11.O-O Nd7? (11...Be7) 12.Bxe6 Ne5 13.Qb5+ Nc6 14.Bxc8 Rxc8 15.Rfe1+ 1-0

Thomason - Joe Fugate, APCT Postal 1978 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.f3 O-O 8.Qd2 Nc6 9.O-O-O Be6 10.Kb1 Nxd4 11.Bxd4 Qa5 12.Nd5 Qd8 13.Nxf6+ exf6 14.Bc3 Qc7 15.Qxd6? (15.h4) Rfd8! 0-1

Bowlby - Coolidge, APCT Postal 1978 1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.d3 Nf6 5.Nd2 exd3 6.Bxd3 Nxd5 7.Ne2?? (7.Qe2+; 7.Ne4) Ne3 0-1

Pascute - McGrath, APCT Postal 1978 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.Nf3 Nd7 7.Bc4 Ngf6 8.Ne2 e6 9.Nf4 Nb6 10.Nxg6 hxg6 11.Bb3 Qc7 12.O-O O-O-O 13.Bg5 Be7 14.Ne5 Nfd5 15.Nxf7?? (15.Bxe7) Qxh2 mate 0-1

J. Clark - O. Johnson, APCT Postal 1978 1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3 d4 d6 4.Nf3 g6 5.Bc4 Nb6 6.Bb3 Bg7 7.a4 dxe5 (7...Nd5) 8.a5 e4 9.axb6 exf3 10.Rxa7 Bg4 11.Rxa7 Bg4 12.gxf3 Nc6 13.fxg4 Bxd4 14.Ba4 O-O 15.Bxc6 bxc6 16.a8=Q 1-0

Anton Sildmets - Carlton, APCT Postal 1978 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 h6 5.O-O Nf6 6.d4 exd4 7.cxd4 Bb6 8.e5 Nh7 9.d5 Na5 (9...Ne7) 10.Bd3 c5 11.Nc3 a6 12.Ne4 c4 13.Nd6+ Kf8 14.Bc2 f6? (14...Bc5) 15.Nh4 fxe5 16.Qh5 1-0

Hirota - Sekinaga, APCT Postal 1979 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nc6 4.e5 Bb4 5.Nf3 Nge7 6.Bd2 O-O 7.Bd3 h6 8.Qc1 Bxc3 9.bxc3 Bd7 (9...Na5; 9...Nf5) 10.Bxh6 gxh6?? (10...Qe8) 11.Qxh6 Ng6 12.Ng5 1-0

Strautins - Skurovich, Postal 1981 1.Nf3 d5 2.c4 d4 3.g3 f6 4.Bg2 e5 5.O-O Bd7 6.e3 c5 (6...Nc6) 7.Nxe5 fxe5 8.Qh5+ Ke7 9.Qxe5+ Be6 10.Qxc5+ Kf6 11.Qb5 Nd7 12.Qxb7 Nb6 13.b3 Bc5 14.Bb2 Ne7 15.Qf3+ 1-0

Randy Ryan - Dave Taylor, APCT Postal 1981 1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 4.d4 Nf6 5.Nf3 Bg4 6.h3 Bh5 (6...Bxf3 7.Qxf3 e5 8.Qxb7 exd4 9.Qxa8 Qe5+ 10.Ne2 1-0, Wall-Joanlun Internet 1996) 7.g4 Bg6 8.Ne5 c6 9.h4 Nd5 10.Bd2 Qb6 (10...Nxc3) 11.Nxd5 cxd5 12.Bc3 h5 (12...e6) 13.Qf3 e6 14.Nxg6 fxg6 15.Bd3 Kd8 16.Bxg6 1-0

J. Johannesson - R. Olin, ICCF Postal 1982 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 5.Bb3 Bc5 6.c3 Qf6 7.d4 exd4 8.e5 Qf5 9.cxd4 Bb4+ (9...Bb6) 10.Nc3 Nge7 11.Ng5 Nxe5 12.dxe5 Qxe5+ (12...Bxc3+) 13.Kf1 O-O 14.Nxf7 1-0

Zalla - John Laird, APCT Postal 1981 1.e4 Nc6 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.Nc3 Bg4 5.Bb5 a6 6.Ba4 b5 7.Bb3 e5 8.dxe5 Nxe5 9.Bg5 Be7 10.Bxf6 Bxf6 11.a3 (11.Nd5) c6 12.Na2 O-O 13.Nb4 d5 14.exd5? (14.O-O) Nxf3+ 15.gxf3 Re8+ 16.Kd2 Bg5+ 17.Kc3 Qf6+ 18.Qd4 Bd2+ 0-1

Fear - Michel Aylestock, ICCF Postal 1983 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.O-O Bg4 6.h3 h5 7.d3 (7.hxg4 hxg4 8.Nxe5 Qh4 9.f3 g3 0-1, Greenwalt-Wall, Dayton 1980) Qf6 8.Nbd2 Ne7 9.Re1 Ng6 10.d4 Nf4 11.hxg4 hxg4 12.Nh2 Nxg2 13.Kxg2? (13.Re2) Rxh2+! 0-1

Bletz - Duketic, Biel 1983 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.g3 dxc4 5.Bg2 Be7 6.O-O O-O 7.Nbd2 c6 8.Nxc4 b5 9.Nce5 Bb7 10.Qc2 Qb6 11.Bg5 Rd8 12.Rac1 h6? (12...Qa6) 13.Bxh6 gxh6 14.Nxf7 1-0

Jim Bovay - Krug, APCT Postal 1980 1.c4 Nf6 2.Nc3 c5 3.Nf3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nc7 6.d4 e6 7.Bf4 Nd7 (7...Bd6) 8.d5 exd5 9.exd5 Qe7+ 10.Be2 Na6 (10...Qd8) 11.O-O Qf6 12.Bg5 Qd6 13.Bxa6 1-0

Gilsky - Rawlings, APCT Postal 1983 1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 O-O 5.e3 d6 6.Be2 e5 7.O-O e4 8.Nd4 c5 9.bxc5 dxc5 10.Nb3 Qe7 11.f3 Be6 12.fxe4 Nxe4 13.Bxg7 Kxg7 14.d4 Qg5 15.Qc2? (15.Rf4) Qxe3+ 16.Kh1 Nf2+ 17.Kg1?? (17.Rxf2) Nh3+ 0-1

Ruiz - Vance, APCT Postal 1983 1.e4 d6 2.g3 Nf6 3.Bg2 g6 4.Ne2 Bg7 5.O-O O-O 6.d4 Nc6 7.Nbc3 e5 8.d5 Nb8 9.Qd3 Na6 10.Nd1 Nc5 11.Qc4 (11.Qe3) b5 12.Qb4 a5 13.Qe1 Nfxe4 14.Ne3 f5 15.b4 axb4 16.Qxb4 Ra4 0-1

J. Clauser - Rossell, APCT Postal 1983 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 Bg4 6.h3 Bh5 7.g4 Bg6 8.Ne5 e6 9.Qf3 Qxd4 10.Bb5+ Nbd7 11.Nxd7 Nxd7 12.Be3 Qe5 13.O-O-O Bd6? (13...c6) 14.Bxd7+ Kxd7 15.Bf4 Qf6 (15...Qa5) 16.Rxd6+ Kc8 17.Nd5 1-0

Walter Suesman - Ted Edelbaum, New England 1955 1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 dxe5 5.Nxe5 Bf5 6.Qf3 g6 7.Bc4 c6 8.Nc3 Be6 (8...f6) 9.Nxd5 Bxd5?? (9...cxd5) 10.Qxf7+ Bxf7 11.Bxf7 mate 1-0

K. Hamilton - J. Skeels, APCT Postal 1985 1.c4 b6 2.Nf3 b6 3.g3 Bb7 4.Bg2 Nf6 5.O-O Be7 6.Nc3 O-O 7.d4 Ne4 8.Qc2 Nxc3 9.Qxc3 f5 10.d5 exd5 11.cxd5 Bxd5 12.Bf4 c5 13.Rfd1 Be4 14.Bd6 Rf6 (14...Nc6) 15.Qc4+ Re6 16.Ne5 Bxg2 17.Kxg2 Kf8? (17...b5) 18.Bxb8 1-0

Mitch Weiss - A. Beltran, APCT Postal 1983 1.e4 c5 2.Nf3 b6 3.d4 e6 4.c3 Ba6 5.Bxa6 Nxa6 6.O-O Nf6 7.d5 b5 8.Re1 Qc7 (8...Be7) 9.Na3 Rb8 10.c4 bxc4 11.Nxc4 Rb4 12.b3 Qb8 13.dxe6 dxe6 14.e5 Nd5 15.Ng5 h6 16.Qh5 Rb7? (16...g6) 17.Nxe6 1-0

I. Silverman - T. Svendson, Postal 1985 1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e4 dxe4 4.f3 exf3 5.Nxf3 Bf5 6.Ne5 e6 7.g4 Bg6 8.Qf3 c6 9.g5 Qxd4 10.Nxg6 hxg6 11.gxf6 Nd7 12.fxg7 Bxg7 13.Bf4 O-O-O?? (13...Qb4) 14.Qxc6+ bxc6 15.Ba6 mate

S. Stevenson - P. Jasinski, APCT Postal 1986 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 Nf6 6.Bg5 e5?! 7.Bxf6 Qxf6 8.Nd5 Qd8 9.Nb5 Rb8? (9...Be6) 10.Nbc7+ Kd7 11.Qg4+ 1-0

Stan Vaughan - Ted Bullockus, APCT Postal 1986 1.c4 c5 2.c4 c6 3.Nf3 dxc4 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bb4 6.e3 Bxc3+ 7.bxc3 b5 8.Rb1 Qa5 (8...a6) 9.axb5 cxb5 10.Ne5 Bb7 11.Nxc4 bxc4 12.Rxb7 Nc6 13.Bb2 1-0

George Fawbush - B. Jenison, APCT Postal 1987 1.f4 e5 2.e4 exf4 3.Nf3 Be7 4.Be2 Bh4+ 5.Kf1 Be7 6.d4 g5 7.h4 f6 8.hxg5 fxg5 9.Ne5 Bf6 10.Bc4 Qe7 11.Qh5+ Kf8 12.b3 b5 (12...Bxe5) 13.Ba3 d6 14.Bd5 c6?? (14...b4) 15.Bxd6 1-0

H. Shane - M. Shumowitz, APCT Postal 1987 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Bb4 6.Nxc6 bxc6 7.Be3 d5 8.Qd4 Bxc3+ (8...Qe7) 9.Qxc3 dxe4 10.Rd1 Bd7 11.Bc5 Nd5? (11...Qc8) 12.Rxd5 1-0

D. Meyer - L. Cherner, APCT Postal 1988 1.d4 e5 2.e3 e4 3.c4 (3.Nd2 Nf6 4.c3 d5 5.Qa4+ c6 6.Nb3 Bd6 7.Na5 b5 0-1, Chief-Wall, Internet 1998) Nf6 4.Nc3 Nc6 5.f3 Qe7 6.fxe4 Nxe4 7.Nf3 Nxc3 8.bxc3 Qe4 9.Bd3 Qg4 10.O-O Be7 11.e4 O-O 12.Qe1 Re8 13.c5 d6 14.Bc4 Be6? (14...Nd8) 15.d5 Na5 (15...dxc5) 16.dxe6 Nxc4 17.exf7+ 1-0

T. McCumiskey - G. Brull, APCT Postal 1984 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Bd3 Nc6 6.Nxc6 bxc6 7.c4 e5 8.Nc3 Bc5 9.O-O Rb8 10.b3 d6 11.Bb2 Ng4 12.Qe2 h5 13.h3 Qh4 14.Nd1?? (14.Qf3) Qg3 0-1

W. Rohricht - T. Sawyer, APCT Postal 1988 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 Qe7 4.Nc3 d5 (4...Qd6 5.d4 b6 6.Nd5 Bb7 7.Bxf4 Qe6 8.Nxc7+ 1-0, Wall-Lee, Internet 1999) 5.e5 c6 6.d4 g5 7.h4 f6 8.Be2 fxe5 9.O-O e4 10.Nxg5 Nf6 11.Bh5+ Nxh5 (11...Kd7) 12.Qxh5+ Kd7 13.Rxf4 Qe8 14.Rf7+ Kd8 15.Ngxe4 Be6?? (15...h6) 16.Bg5+ 1-0

D. Mooney - F. Lichon, APCT Postal 1987 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Bb4 6.e5 Nd5 7.Qg4 Nxc4 8.Qg4 Nxc3 9.Kd1 Bxa1?! (9...Qb6) 10.Qxg7 Rf8 11.Ba3 d6 12.Bb5+ Bd7 (12...Nc6) 13.Bxd6 Bxb5 14.Qxf8+ Kd7 15.Qxf7+ Kc8 16.Nxb5 1-0

J. Skeels - Dave Buckley, APCT Postal 1989 1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e4 Nxe4 4.Nxe4 dxe4 5.Bc4 g6 (5...e6 6.Be3 Bb4+ 7.c3 Ba5 8.Qh5 Nc6 9.Qg4 e5 10.Qxg7 Rf8 11.Bh6 Kd7 12.dxe5 1-0, Wall-Speer, Internet 1996) 6.c3 Bg7 7.Qe2 Nc6 8.f3 exf3 9.Nxf3 O-O 10.O-O b6 (10...Bf5) 11.Ng5 Bf6 (11...e6) 12.Nxf7 Rxf7 13.Bxf7+ Kxf7 14.Qc4+ Be6 15.Qxc6 Bd5 16.Qa4 1-0

D. Frank - J. Galvin, APCT Postal 1988 1.d4 c6 2.c4 d5 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bg4 6.Ne5 Bh5 7.f3 Nbd7 8.g4 Bg6 9.Nxg6 (9.Nxc4) hxg6 10.e4 e5 11.Bxc4 exd4 12.Ne2 (12.Qxd4) Bb4+ 13.Bd2 Bxd2+ 14.Qxd2 Ne5 15.Qb4 Bxf3+ 16.Kf2 Ne5 0-1

Keith Hayward - Robert Johnson, APCT Postal 1987 1.f4 e5 2.fxe5 Nc6 3.Nf3 (3.e4 Qh4+ 4.Ke2 Qxe4+ 5.Kf2 Bc5+ 6.d4 Bxd4+ 7.Kg3 Nge7 8.Qh5 Qe1+ 9.Kh3 d6+ 0-1, Raki-Wall, Internet 1999) g5 4.d4 g4 5.Ng5 d6 6.e4 dxe5 (6...h6) 7.Bc4 Qxd4 8.Bxf7+ Ke7 9.Nc3 Nf6 10.Qe2 h6 11.Be3 hxg5 (11...Qb4) 12.Bxd4 Nxd4 13.Qc4 c6 14.Bg6 Nxc2+ 15.Kd2 Be6 16.Qc5+ 1-0

John Vehre - Ron Pease, APCT Postal 1990 1.d4 e6 2.Nf3 f5 3.g3 Nf6 4.Bg2 b5 5.Ne5 Nd5 (5...d5) 6.e4 fxe4 7.Qh5+ g6 8.Nxg6 Bb4+ 9.c3 Nf6 10.Qxb5 hxg6 11.Qxb4 Nc6 12.Qa4 Rb8 (12...Bb7) 13.Bg5 Rxb2 14.Bxe4 1-0

Wayne Williams - Eric Pedersen, APCT Postal 1990 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.Bd3 dxe4 5.Bxe4 c5 6.Qf3 (6.a3; 6.Be3) cxd4 7.a3 Qa5 8.Bxb7 Bxc3+ 9.Kd1? (9.bxc3) Qb5 10.bxc3 Bxb7 0-1

J. Bacon - Ted Bullockus, APCT Postal 1987-88 1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Nc3 e5 5.Nf3 e4 6.Ne5 Nc6 7.Qa4 Nge7 8.f3 exf3 9.exf3 f6 10.Nxc6 Nxc6 11.Bb5 Qe7+ (11...Qd7) 12.Kf2 Qd7 13.Re1+ Be7 14.b3 Rf8 15.Ba3 Rf7 16.Bxe7 Rxe7 17.Rxe7+ 1-0

S. Kelly - B. Bowden, APCT Internet 1990 1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.Nf3 cxd4 4.Nxd4 e5 5.Nb5 Bc5 6.Nd6+ Ke7 7.Nf5+ Kf8 8.Ne3 Qb6 9.Nc3 Nc6 10.g3 Bxe3 11.Bxe3 Qc7 (11...Qb4) 12.Bg2 a6 13.Bc5+ Ne7? (13...Kg8) 14.Qd6 Qxd6 15.Bxd6 Ne8 16.Bxe5 d6 17.Bf4 g6 18.O-O-O 1-0

R. Wallis - J. Bacon, APCT Postal 1991 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe4 d6 4.Nf3 Nxe4 5.d4 d5 6.Bd3 Bg4 7.h3 Bh5 8.Qe2 f5 9.g4 fxg4? (9...Bg6) 10.Ne5 Nd7 11.hxg4 Nxe5 12.Rxh5 Nxd3+ (12...Nc6) 13.cxd3 1-0

R. Mangus - L. Veith, APCT Postal 1990-91 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Bf4 e6 5.e3 b6 6.Nf3 h6 7.Bd3 Be7 8.O-O O-O 9.Ne5 Bd6 10.Qf3 Bb7 11.Qh3 Nh7? (11...c5) 12.Bxh6 gxh6 12.Qxh6 1-0

Jon Edwards - P. Berzanskis, APCT Postal 1988-89 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 b5 7.a4 b4 8.Nd5 Nxe4? (8...Nxd5) 9.Nb5! Bb7 (9...axb5 10.Bb6) 10.Nbc7+ Kd7 11.Nxa8 1-0

B. Miramontes - M. Ellis, APCT Postal 1992 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.Nxe4 e5 5.Bc4 exd4 6.Nf3 Nc6 7.O-O Be7 8.Re1 Bg4 9.h3 Bxf3 (9...Bh5) 10.Qxf3 Ne5 11.Qg3 12.h4 Kf8 13.h5 Nh4 14.Bg5 Nf5 15.Qf4 Nfh6 16.Nc5 Qd6? (16...Bf6) 17.Ne6+ 1-0

Larry Christiansen - Anatoly Karpov, Wijk aan Zee 1993 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.a3 Ba6 5.Qc2 Bb7 6.Nc3 c5 7.e4 cxd4 8.Nxd4 Nc6 9.Nxc6 Bxc6 10.Bf4 Nh5 11.Be3 Bd6? (11...Bc5) 12.Qd1 1-0

Ted Houser - Callahan, APCT Postal 1993 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Nf3 c5 4.c3 dxc3 5.Nxc3 Nc6 6.Bc4 h6 7.Bf4 a6?? (7...Nf6) 8.Bxf7+ (8...Kxf7 9.Qd5+ Ke8 10.Qh5+ Ne7 11.Nd5 Ke6 12.Qf5 mate) 1-0

J. Voth - J. Silverman, APCT Postal 1993-94 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 e6 4.Bd3 Bb4+ 5.c3 Ba5 6.Nbd2 O-O 7.O-O h5 8.e4 c6 9.Nb3 Bb6 10.Bg5 Nbd7? (10...dxe4) 11.e5 g6 12.exf6 Re8 13.Re1 a5 14.Qc2 Rf8 15.Bxg6 Qe8 16.Bxh5 Qd8 17.Rxe6 fxe6 18.Qg6+ 1-0

Bill Jones - Charles Hall, APCT Postal 1993 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Nxc6 dxc6 7.Qxd8+ Kxd8 8.Bc4 e6 9.Bf4 Nh5 10.O-O-O+ Ke8 11.Be3 b6 (11...Bg7) 12.e5 Bb7 (12...Be7) 13.g4 Ng7 14.Nb5 h5?? (14...Rc8) 15.Nc7+ 1-0

Bill Jones - Greg Frady, APCT Postal 1992 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Bc5 5.Be3 Qb6 6.c3 Nf6 7.Nd2 Nc6? (7...Qxb2) 8.Nc4 1-0

Filiberto Gonzalez - Bill Jones, APCT Postal 1993 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.Bd3 Nf6 6.O-O Qc7 7.c4 Nc6 8.Nf3 Ng4 9.Nc3 Be7 10.h3 h5 11.Qe2? (11.Re1) Nd4 0-1

Bill Jones - Murray Smith, APCT Postal 1994 1.e4 Nc6 2.d4 e6 3.Nf3 Nf6 4.e5 Nd5 5.c4 Nb6 6.Nc3 Bb4 7.Bd3 O-O? (7...d6) 8.Bxh7+ Kxh7 9.Ng5+ Kg6 10.h4 Qe7 11.h5+ Kh6 12.Qc2 Bxc3+ 13.bxc3 f5 14.exf6 1-0

P. Haase - N. Walthall, APCT Postal 1991-92 1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bf4 c5 4.Nc3 d5 5.e3 Nc6? (5...a6) 6.Nb5 a6? (6...Kd7) 7.Nc7+ 1-0

B. Musser - N. Linnerson, APCT Postal 1991-92 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 5.Bb3 Nf6 6.O-O d6 7.Re1 Be7 8.c3 Na5 9.Bc2 c5 10.d4 Qc7 11.d5 c4 12.b4 cxb3 13.axb3 Bd7 14.Ba3 O-O (14...Bg4) 15.Nxe5 Bg4?? (15...Be8) 16.Nxg4 1-0

Bill Jones - R. Fontinha, APCT Postal 1994 1.e4 Nc6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.d5 Ne5 5.Bf4 Ng6 6.Bg3 f5 7.Nh3 a6 8.Bc4 Nf6 9.Bb3 Bd7 10.Qd2 h6 11.Qe2 c5 12.dxc6 bxc6 13.O-O-O Qc8 (13...e5) 14.Na4 e5? (14...Qb7) 15.Nb6 Qb7 16.Nxd7 1-0

Weaver Adams - Saxer, Ventnor City 1947 1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Bc4 Bc5 4.f4 Bxg1 5.Rxg1 d6 6.f5 Nc6 7.d3 h6 8.g4 Nh7 9.g5 Ne7 (9...Nd4) 10.Qh5 Kd7 11.Qxf7 Qf8 12.gxh6 Qxf7 13.Bxf7 gxh6 14.Bxh6 Nf8 15.Bg7 Rh7 16.h4 1-0

Clark Mayo - McClung, APCT Postal 1992 1.d4 d5 2.Nc3 d6 3.e4 Bb4 4.e5 Ne7 5.Bd2 O-O 6.a3 Ba5 7.Bd3 Nbc6 8.Qg4 a6 (8...f5) 9.Bg5 Re8 10.Nf3 b5 11.Qh5 g6? (11...h6) 12.Qh6 1-0

D. Dostal - W. Coolidge, APCT Postal 1995 1.f4 d5 2.b3 Nf6 3.Bb2 d4 4.g3 Nc6 5.Bg2 Bg4 6.Nf3 e6 (6...Bf5) 7.Ne5 Nxe5 8.fxe5 Ng8? (8...Nd7) 9.Bxb7 Rb8?? (9...Ne7) 10.Bc6+ 1-0

Robert Karch - L. Sogin, APCT Postal 1993-94 1.d5 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Be2 O-O 6.Nf3 Bg4 7.Be3 c6 8.h3 Bxf3 9.Bxf3 Qb6 10.a3 Nbd7 11.b4 c5 (11...Qc7) 12.bxc5 dxc5 13.e5 Qb2? (13...Ne8) 14.Na4 1-0

R. Selby - G. Hughes, APCT Postal 1993-94 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Nc3 Bc5 5.O-O O-O 6.d3 d6 7.Bg5 Nd4 (7...h6) 8.Nxd4 Bxd4 9.Nd5 Be6 (9...Bxb2) 10.Nxf6+ gxf6 11.Bh6 Qd7? (11...f5) 12.c3 Bb6 13.Qf3 f5 14.Qg3+ 1-0

Michael Kremen - Lee Petropulos, APCT Postal 1996 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 f5 4.Bg5 h6? (4...Nf6) 5.Qh5+ Kd7 6.d5 Qe8 7.Bb5+ c6 8.dxc6+ bxc6 9.O-O-O+ Kc7 10.Qxe8 Nd7 11.Rxd7+ 1-0

George Koltanowski - Marcel Duchamp, Paris 1929 1.d4 Nd6 2.c4 e6 3.Nc3 d6 4.e4 b6 5.f4 Bb7 6.Bd3 Nbd7 7.Nf3 e5 8.d5 g6 9.O-O exf4 10.Bxf4 Bg7 11.e5 dxe5 12.Nxe5 O-O 13.Qd2 (13.Nxd7) Nxd5 14.Nxd7 (14.Nxf7) Nxf4 15.Nxf8? (15.Be4) Bd4+ 0-1

P. Rush - R. Morris, APCT Postal 1993-94 1.b4 d6 2.Nf3 e5 3.Nc3 g6 4.d4 Bg7 5.dxe5 dxe5 6.Qxd8+ Kxd8 7.Bg5+ f6 8.Rd1+ Nd7 9.Bh4 h5? (9...Ne7) 10.Nxe5 Ke8 11.Nxg6 1-0

Nurmi - Warren Coolidge, APCT Postal 1.c4 c6 2.Nc3 d5 3.cxd5 cxd5 4.d4 Nf6 5.Bf4 Qb6 6.b3 Bf5 7.Nf3 e6 8.e3? (8.a3) Bb4 9.Qd2 Ne4 0-1

Vitaly Halberstadt - Raizman, Paris 1934 1.e5 c5 2.Nf3 Nf6 3.e5 Nd5 4.Nc3 Nb4 5.Bc4 N4c6 6.O-O d6 7.exd6 e5 (7...e6) 8.d4 cxd4 9.Ng5 Be6 10.Bxe6 fxe6 11.Nxe6 Qxd6 12.Nb5 Qxe6 13.Nc7+ 1-0

Claude Bloodgood - L. Cherner, APCT Postal 1996 1.Nf3 d5 2.b3 c5 3.e4 dxe4 4.Ne5 Qd4 5.Bb2 Qxb2 6.Nc3 Qa3 7.Bb5+ Bd7 (7...Nc6) 8.Nc4 Qb4 9.Bxd7+ Nxd7 10.a3 1-0

Heidenheimo - Eero Book, Helsinki 1925 1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Bc4 Nxe4 4.Qh5 Ng5 5.d4 Ne6 6.d5 g6? (6...Nd4) 7.dxe6 gxh5 8.exf7+ Ke7 9.Bg5+ Kd6 10.O-O-O+ Kc5 11.Rd5+ Kxc4 12.b3+ Kb4 13.Rb5+ Ka3 14.Nb1+ Kxa2 15.Ra5+ Ba3+ 16.Rxa3 mate 1-0

D. Corrigan - D. Kremen, APCT Postal 1997 1.e4 e5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6 4.Bb5+ c6 5.Ba4 Qg6 6.Qf3 e5 7.Nge2 Bc5 8.O-O Nf6 9.d3 O-O 10.Ne4 (10.Be3) Bg4 0-1

R. Cain - L. Roberts, APCT Postal 1996-97 1.d4 f5 2.c3 Nf6 3.Bg5 h6 4.Bxf6 exf6 5.e3 g6 6.Qf3 Bg7 7.h4 h5 8.Bc4 c6 9.d5 Qe7 (9...d6) 10.Ne2 d6 11.Nf4 Rh6 12.dxc6 Kd8 (12...Nxc6) 13.Nd5 Qe5 14.c7+ 1-0

Johann Berger - Froelich, Graz 1922 1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 d6 4.Bb5 Bg4 5.Nd5 Nge7 6.c3 a6 7.Ba4 b5 8.Bb3 Na5 9.Nxe5 Bxd1?? (9...dxe5) 10.Nf6+ gxf6 11.Bxf7 mate 1-0

T. Albano - J. Bacon, APCT Postal 1997-98 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3 e6 5.Be2 c5 6.Be3 Qb6 7.Nc3 Nc6 8.Na4 Qa5+ 9.c3 cxd4 10.Nxd4 Nge7 11.Nc5 Rb8 12.b4 Qd8 13.Qa4 a5 (13...Qc7) 14.Bb5 Qc8 15.bxa5 1-0
Home